OZE czy węgiel?

Z badań archeologicznych wynika, że już człowiek pierwotny korzystał przypadkowo z węgla jako źródła ciepła. Do dzisiaj potrzebne są nam źródła energii jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Są to nieodnawialne źródła energii-ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż ich naturalne odtwarzanie. Odnawialne źródła energii: to siła wiatru, siła wody, energia słoneczna, geotermiczna oraz energia jądrowa. Rewolucja przemysłowa i elektryfikacja przyczyniła się do ogromnego zapotrzebowania na surowce nieodnawialne, takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny, który w Polsce jest najważniejszym surowcem do produkcji prądu-56%. Energia pozyskiwana z wyżej wymienionych źródeł jest zamieniana w elektrowniach, ciepłowniach lub elektrociepłowniach na energię elektryczną lub energię cieplną.

 


Jaki wpływ ma produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze? Niestety, korzystanie z niektórych surowców energetycznych jest szkodliwe na środowiska. Węgiel, ropa naftowa – to główne surowce do produkcji prądu elektrycznego, a także wykorzystywane jako opał w piecach domowych, hutach ,paliwo do samochodów. Produkty ich spalania wpływają niekorzystnie na powietrze. Podczas spalania węgla kopalnego do atmosfery przedostają: ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki azotu i tlenki siarki oraz substancje stałe w postaci pyłów. Powietrze, w którym zawarte jest więcej dwutlenku węgla i innych substancji powstałych w wyniku spalania węgla, działa negatywnie na człowieka. Zanieczyszczenia mogą oddziaływać na układ oddechowy człowieka; powodują zapylenie powietrza(np. ograniczenie widoczności). Tlenki azotu(NOx) i tlenki siarki przyczyniają się do powstania kwaśnych deszczy. CO2 jest zaliczany do podstawowych gazów cieplarnianych, oddziaływujących na zmiany klimatu. Przykładem polskiego miasta, które jest najbardziej zanieczyszczone jest Kraków. Spaliny emitowane przez samochody, czyli przez spalanie paliw wpływają niekorzystnie zarówno na rośliny, jak i na ludzi.


Surowce mineralne, z których pozyskujemy energię nie są wieczne i są wyczerpywane. Alternatywą jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. OZE to niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Odnawialne Źródła Energii-OZE zaczynają odgrywać dużą rolę w energetyce wielu państw. Z roku na rok coraz więcej mocy z zainstalowanych i wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i rozwijających się pochodzi ze źródeł odnawialnych. Cieszą się one wielką popularnością i jako jeden z sektorów energetyki rozwija się w dość znacznym tempie. Niestety nadal w niewielkim stopniu do wytwarzania prądu w Polsce nadal używa się Odnawialnych Źródeł Energii. Z danych statystycznych GUS, udział energii ze źródeł odnawialnych wyniosła w Polsce w 2014 r.-11,9%, dla porównania w Niemczech - 30%, Austria – 77,6%, a więc udział OZE w naszej energetyce jest dość mały w porównaniu do innych krajów UE. Polski rząd wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Przewiduje on mechanizmy, które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł energii, takie jak:

  • obowiązkowy zakup energii elektrycznej z OZE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej,

Taryfy gwarantowane FIT to gwarantowana przez państwo na 15 lat, stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Od 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie stawki:

  1. 75 gr/kWh dla instalacji do 3 kW
  2. 65 gr/kWh dla instalacji powyżej 3 do 10 kWh.
  • priorytetowy dostęp do sieci przesyłowej dla producentów energii odnawialnej,
  • zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej ze źródła odnawialnego,
  • zmniejszenie o 50% opłaty za przyłączenie do sieci dla małych instalacji (<mw); tego="" typu="" instalacje="" zwolnione="" są="" również="" z="" opłaty="" licencyjnej="" i="" rocznej="" płaconej="" przez="" posiadaczy="" licencji,<="" li="">
  • współfinansowane inwestycji w czystą energię ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – program priorytetowy Prosument. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej aktywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów, pożyczek wraz z dotacją do 2020r.

Według przyjętych ogólnych założeń, Polska powinna do końca 2020 OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub roku zwiększyć wykorzystanie OZE do 15%.  Z nowego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej i Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR wynika, że do roku 2050 Polska może produkować 88% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy biomasa wykorzystywana w sposób zrównoważony.