Historia szkoły w pigułce

Spis treści

 

Rok szkolny 1970/1971

Jest 304 uczniów, pracuje 12 nauczycieli. Odbyło się malowanie elewacji szkoły. Uczniowie i nauczyciele w czynie społecznym położyli cementowy chodnik przed szkołą. Dyrektorem jest Zygmunt Bejster. Do pokoju nauczycielskiego zakupiono dywan. Dwie nauczycielki: Elżbieta Nowicka i Maria Skorupa zdały egzamin kwalifikacyjny. W listopadzie pracę nauczyciela podjęła dawna uczennica – Teresa Kula, po mężu Uryniuk, która dotychczas pracowała w Ujazdowie. Nadal pracuje Teofil Mazurek i Jadwiga Korona. Pod koniec lutego Elżbieta Nowicka przeniosła się do powiatu chełmskiego, a po zakończeniu roku szkolnego do powiatu kraśnickiego przeniosła się Maria Skorupa. W tym roku odbyły się dwie wycieczki: jedna do Warszawy, druga – nad morze. Ta ostatnia była połączona ze Szkołą Podstawową w Ujazdowie. Młodzież czynnie brała udział we wszelkich uroczystościach szkolnych i państwowych. Włączyła się też tradycyjnie do akcji wykopków ziemniaków. Naukę w liceach i szkołach zawodowych podjęło 18 absolwentów.

Rok szkolny 1971/1972

Pracę w szkole rozpoczynają Józef Uryniuk i Henryk Zionkowski (specjalizacja: wychowanie muzyczne), który zakłada chór szkolny uświetniający uroczystości szkolne i państwowe. Do szkoły zakupiono meble, fotele, instrumenty muzyczne, epidiaskop i inne wyposażenie. Przystąpiono do budowy Domu Nauczyciela w Dubecznie, przeznaczonego dla 6 rodzin. Krystyna Marecka i Sabina Pasikowska zdały egzamin kwalifikacyjny. Prężnie działają organizacje szkolne: PCK pod opieką Teresy Tarasiuk, SU pod kierunkiem Józefa Uryniuka, SKO pod opieką Jadwigi Korony i SKS pod opieką Henryka Zionkowskiego. Naukę w liceach i szkołach zawodowych podejmie 31 absolwentów.

Rok szkolny 1972/1973

Od stycznia powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Hańsku z siedzibą w Dubecznie. Dyrektorem jest Zygmunt Bejster, a zastępcą Ryszard Tarasiuk. Placówce podlegają szkoły podstawowe w: Kol. Kulczyn, wsi Kulczyn, Ujazdowie, Bukowskim Lesie, Osowie i Żdżarce. W dniach 6-7 marca w szkole przeprowadzono badania psychologiczne młodzieży wiejskiej. Badania prowadziła Teresa Gęca, pracownik naukowy Zakładu Psychologii UMCS w Lublinie. Zespół wokalny pod kierunkiem Henryka Zionkowskiego brał udział w Turnieju Piosenki Harcerskiej we Włodawie, gdzie zajął III miejsce. Otrzymał też dyplomy za udział w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach do Konkursu Piosenki Radzieckiej. Występował na uroczystości 20-lecia Powiatowego Domu Kultury i Dni Włodawy. Nauczyciel Teofil Mazurek otrzymał Złotą Odznakę ZNP. Uczniowie klasy VIII: Zbigniew Bejster, Henryk Doszko i Andrzej Zieliński zajęli III miejsce na powiatowych eliminacjach konkursu zawodoznawczego. Wychowankowie po ukończeniu szkół średnich wracają do rodzinnych stron, gdzie pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. I tak Salwator Smoliński jest Naczelnikiem Gminy Hańsk, a Eligiusz Koryciński – zastępcą dyrektora Huty Szkła w Dubecznie.

Rok szkolny 1973/1974

Szkoła liczy 296 uczniów. Jest 11 oddziałów i 13 nauczycieli. Henryk Zionkowski odszedł do pracy w szkole we Włodawie. Rozwiązano Zawodową Szkołę Rolniczą, a dotychczasową nauczycielkę przedmiotów zawodowych, Krystynę Mazurek zatrudniono w szkole podstawowej. Szkoła wzięła udział w akcji zadrzewiania placu obok Ośrodka Zdrowia w Hańsku. Uczennice kl. VIII: Danuta Walkowska i Jadwiga Pryll reprezentowały szkołę na powiatowym szczeblu konkursu zawodoznawczego. Danuta Walkowska zajęła I miejsce w powiecie i VI w województwie. Grzegorz Fajge zajął I miejsce w powiecie w biegach przełajowych. SKO, prowadzone przez Jadwigę Koronę w konkursie: „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”, otrzymało nagrodę w wysokości 1500 zł. Jadwiga Korona otrzymała też Nagrodę Kuratora za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania.

Rok szkolny1974/1975

Liczba uczniów wynosi 284. W klasie ósmej jest 26 osób. Pracuje 13 nauczycieli i jest 11 oddziałów. Młodzież szkolna wraz z gronem nauczycielskim czynnie bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych oraz czynach społecznych. Zespół taneczny pod kierunkiem Teresy Tarasiuk występował w powiecie na spotkaniu opiekunów SKO. Występ ten oceniono bardzo wysoko. Zorganizowano również występy artystyczne z okazji święta ORMO. Zespół artystyczny przygotował program o tematyce oszczędnościowej (pod kierunkiem Jadwigi Korony). Program ten przedstawiono na zebraniu delegatów Banku Spółdzielczego w Hańsku. Za występ SKO uzyskało nagrodę 1000 zł. SKO włączyło się do akcji budowy Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka. Uczniowie kl. VIII: Doszko Jerzy, Korona Piotr i Bejster Andrzej reprezentowali szkołę w powiecie w konkursie zawodoznawczym. Piotr Korona zajął II miejsce, Andrzej Bejster – III. Dobrze wypadli nasi uczniowie w olimpiadach przedmiotowych w powiecie. Z języka polskiego uczennica Trawińska Małgorzata zajęła IV miejsce, Helena Doszko – VII. Języka polskiego w tym roku uczyła Teresa Uryniuk. W olimpiadzie fizycznej Piotr Korona zajął II miejsce, a Teresa Paśkiewicz – VIII miejsce w powiecie. Fizyki uczyła Jadwiga Korona. Z okazji Dnia Nauczyciela Teresa Uryniuk otrzymała Nagrodę Kuratora.

Ognisko przedszkolne z wychowawczynią Adelą Michałowicz. Rok szkolny 1974/1975>

Rok szkolny 1976/1977

Po zniwelowaniu terenu młodzież przystąpiła do instalacji skoczni oraz bramek do piłki nożnej (wykonanie ich szkoła zawdzięcza pracownikom Huty Szkła w Dubecznie), a po ustawieniu bramek do piłki ręcznej stworzony został kompleks urządzeń i boisko sportowe. Do końca roku szkolnego młodzież posadziła drzewa wokół obiektów sportowych oraz przystąpiła do budowy niewielkiej strzelnicy szkolnej. Innym zadaniem podjętym przez szkołę w myśl hasła: „Sztafety olimpijskiej” było uświadomienie roli kultury fizycznej w życiu społeczeństwa. Odbyły się pogadanki na temat higieny życia psychicznego i fizycznego człowieka. Młodzież szkolnego klubu sportowego wyszła z inicjatywą wprowadzenia jednolitego stroju sportowego w klasach. Na zakończenie roku szkolnego odbył się plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły, połączony z balem sportowców. Najlepszym sportowcem szkoły, wyłonionym w konkursie, została uczennica Jolanta Szajewska.

Wśród nauczycieli: Anna Walkowska, Adela Michałowicz, Danuta Walkowska, Zygmunt Bejster, Karol Rybacki, Teresa Wulczyńska...,

lata 70. XX w.

Rok szkolny 1977/1978

Inauguracja sportowego roku szkolnego przypadła na dzień 7 września. Wszyscy wzięli udział w uroczystym apelu z okazji przystąpienia młodzieży do 2. etapu „Sztafety olimpijskiej – Moskwa ‘80”. Byli przedstawiciele władz gminnych i szkolnych, komitet rodzicielski i szkolny klub sportowy oraz społeczność szkoły. W okresie zimowym, w związku z oparciem zajęć wychowania fizycznego na saneczkarstwie i łyżwiarstwie, młodzież szkolna przystąpiła, zaraz po przerwie świątecznej, do budowy lodowiska szkolnego. 14 marca na terenie szkoły odbyły się Mistrzostwa w Biegach Przełajowych. Udział w nich wzięło ok. 250 uczniów klas 4-8. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się: Brzozowski Zbigniew, Piskała Jerzy, Szczepańska Anna, Szeliga Elżbieta i Makarewicz Andrzej. Organizacją zawodów kierowała młodzież Szkolnego Klubu Sportowego i Związku Harcerstwa Polskiego. 2 czerwca w szkole miały miejsce obchody Dni Kultury i Sportu.

Rok szkolny 1979/1980

Dyrektorem została Stanisława Hawrył, wicedyrektorem – Adela Michałowicz.