Projekt Profiles

Projekt Profiles
Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego przez okres 4 lat. Rozpoczął się on grudniu 2010 roku, a zakończenie planowane jest w listopadzie 2014 roku. Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej bierze w nim udział łącznie 21 partnerów z krajów europejskich oraz Izraela i Turcji.
Celem projektu jest upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym. Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu PROFILES lekcje przedmiotów przyrodniczych mają:

 • uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów
 • zawierać odniesienia do sytuacji z życia codziennego
 • pozwalać na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć w sposób odpowiedni do wieku uczniów
 • odwoływać się do wiedzy z pozostałych przedmiotów przyrodniczych
 • wykorzystywać metody polegające na uczeniu się przez odkrywanie.
 • ukierunkowywać proces kształcenia na nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych
 • wspomagać uczniów w nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji odnoszących się do ich otoczenia przyrodniczo-społecznego.
 • rozwijać wewnętrzną motywację uczniów zapewniającą ich dalsze samodzielne kształcenie


Wykorzystane do tego zostaną moduły dydaktyczne opracowane w ramach wcześniejszego projektu PARCEL, dostępne pod adresem internetowym: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules Powiązane to będzie z badaniami, które dostarczą informacji na temat:

 • czynników wpływających na unowocześnienie edukacji przyrodniczej,
 • potrzeb nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • oddziaływania rozwiązań metodycznych zastosowanych w trakcie realizacji projektu na stosunek uczniów do przedmiotów przyrodniczych.W pierwszej części projektu, która obejmie rok szkolny 2011/2012, uczestniczyć będzie 30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii lub fizyki) z gimnazjów województwa lubelskiego. Wybiorą oni spośród wspomnianych modułów przynajmniej 4, które zastosują podczas prowadzonych przez siebie lekcji. Poprzedzone to będzie zajęciami warsztatowymi, podczas których uczestniczący w nich nauczyciele poznają od strony teoretycznej i praktycznej najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz opracują metodycznie zajęcia z zastosowaniem wspomnianych modułów. Część z tych nauczycieli weźmie udział w następnych etapach projektu, wspomagając kolejne grupy nauczycieli.
Współpraca w ramach projektu PROFILES będzie związana się z następującymi korzyściami dla nauczycieli:

 • wykorzystanie w procesie nauczania materiałów dydaktycznych opracowanych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształcenia przyrodniczego,
 • podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu PROFILES,
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w realizacji projektu oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji,
 • udział najbardziej aktywnych nauczycieli w międzynarodowych konferencjach projektu PROFILES,
 • kontynuowanie współpracy z UMCS w zakresie edukacji przyrodniczej,
 • nawiązanie stałych kontaktów z innymi nauczycielami przedmiotów przyrodniczych,
 • dostęp do platformy internetowej wspomagającej rozwój zawodowy i unowocześnienie procesu kształcenia.Pracownikami UMCS bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu są:

dr hab. Ryszard M. JaniukZakład Dydaktyki Chemii
dr Elwira Samonek-Miciuk Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej
dr Jarosław W. Dymara - Zakład Dydaktyki Chemii

 

Źródło tekstu - na stronie Dydaktyki Chemii UMCS Lublin