Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Moja szkoła – Moją szansą”

Cel główny:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie w gminie Hańsk w roku 2011 poprzez wdrożenie programu rozwojowego mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych u 100 uczniów.

 

Cele szczegółowe:

1. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z nauk przyrodniczo- matematycznych, humanistycznych, j. obcego i informatyki (podniesienie wyniku z egzaminu gimnazjalnego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych).

2. Wsparcie dla uczniów mających problemy edukacyjne, wyrównanie braków w zakresie kompetencji kluczowych.

3. Stworzenie warunków powodzenia szkolnego uczniom osiągającym niskie wyniki nauczania.

4. Przygotowanie gimnazjalistów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia dającej szansę na zatrudnienie na obecnym rynku pracy.

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie Moja szkoła – Moją szansą” - dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. POKL/9.1.2./2010 oraz ich prawa i obowiązki.

§ 2

Informacje o Projekcie

1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie, Dubeczno 102, 22-235 Hańsk i skierowany do uczniów naszego gimnazjum.

2. Termin realizacji: od 03 stycznia 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku.

3. Biuro Projektu znajduje się w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie.

4. Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 Beneficjentów Ostatecznych (uczniów).

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.

6. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie ponosi Wnioskodawca Projektu ze środków Unii Europejskiej otrzymanych na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Rekrutacja odbywa się na terenie Gimnazjum Publicznego w Dubecznie w oparciu o niniejszy Regulamin.

W Projekcie zaplanowano następujące działania:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych. Zajęciami zostanie objętych 60 uczniów (32 chł. i 28 dz.) z klas I-III, dobór w grupy wg kryterium braków, jakie mają z poszczególnych przedmiotów.

2. Zajęcia z informatyki dla 10 uczniów nie posiadających własnych komputerów, lub komputerów z procesorem poniżej Pentium 4 oraz brakiem dostępu do internetu.

3.  Zajęcia z języka angielskiego dla 30 uczniów z największymi brakami z tego języka.

4. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla 80 uczniów, prowadzone w formie warsztatów, spotkań, prelekcji w kontekście wyboru dalszej drogi kształcenia.

5. Szkolny ośrodek kariery„SzOK”. Konsultacji dla uczniów i rodziców udzielać będą: psycholog, pedagog i doradca zawodowy.

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

 1. Rekrutacja odbędzie się w styczniu 2011r.
 2. Rekrutację przeprowadzą nauczyciele oraz psycholog i pedagog.
 3. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie.
 4. Jeden uczeń może uczestniczyć maksymalnie w trzech rodzajach zajęć.
 5. Wsparcie w Szkolnym Ośrodku Kariery otrzymają wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie oraz ich rodzice według potrzeb.
 6. Na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w pierwszej kolejności zakwalifikowani będą uczniowie mające braki edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie będą kwalifikowani na podstawie wyników nauczania.
 7. Na zajęcia z informatyki zakwalifikowani zostaną uczniowie nie posiadających własnych komputerów w chwili rekrutacji.
 8. Na zajęcia z doradztwa zawodowego uczęszczać będą uczniowie chcący dokonywać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.
 9. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w zajęciach, pierwszeństwo będą mieć uczniowie, którzy nie skorzystali z żadnego wsparcia oferowanego do tej pory przez szkołę.
 10. W momencie osiągnięcia zakładanej liczby osób zostanie stworzona lista beneficjentów ostatecznych i lista rezerwowa.
 11. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeżeli jego rodzic, prawny opiekun wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w Projekcie i wypełnią deklarację uczestnictwa.
 12. Zasady rekrutacji zostaną przedstawione rodzicom i uczniom oraz zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku gimnazjum i na stronie internetowej szkoły.

§ 4

Uprawnienia uczestników

 1. Uczestnicy uprawnieni są do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania materiałów dydaktycznych.

§ 5

Obowiązki uczestników

1. Po zakwalifikowaniu się na zajęcia wszyscy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania:

1) formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu),

2) deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu).

Deklarację uczestnictwa podpisuje: uczeń i rodzic/prawny opiekun ucznia.

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu do końca trwania cyklu zajęć.

§ 6

Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie1.

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcie w celu usprawiedliwienia nieobecności.

2. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani maja prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, koordynator projektu skreśla uczestnika z listy, a jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie, zobowiązany jest do zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.

§ 7

Zasady monitoringu i kontroli

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

3. Regulamin obowiązuje od 03.01. 2011r. do końca realizacji projektu.