Zaproszenie do złożenia oferty - SzoK

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
na prowadzenie zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery
dla uczniów w ramach projektu Moja szkoła – Moją szansą

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt. 8.
Gimnazjum Publiczne w Dubecznie za pośrednictwem Biura projektu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery w ramach projektu pt. Moja szkoła – Moją szansą, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Pełny tekst do pobrania